پروژه 3 ستونه - باران وب هاست

پروژه - 3 ستونه

  • مشاهده همه
  • مطالعات موارد 2
  • امور مالی
  • بانکداری
  • حمل و نقل
  • سرگرمی
  • بازاریابی
طراحی آرشا

مطالعات موارد 2

تجزیه و تحلیل بازخورد

طراحی آرشا

امور مالی, بانکداری

برنامه موبایل کودک 2

طراحی آرشا

حمل و نقل, سرگرمی

پردازش داده های بزرگ 3

طراحی آرشا

امور مالی, بازاریابی

برنامه موبایل کودک 1

طراحی آرشا

بازاریابی

پیاده سازی شبکه

طراحی آرشا

امور مالی, بانکداری

ضبط داده فاکتور 3